Stock: Mountain: The Yellowstone Club, Montana

Mountain Living's 2011 Home of the Year
The Yellowstone Club, Montana

Mountain Living's 2011 Home of the Year